Analiza porównawcza projektu dyrektywy w sprawie patentów na oprogramowanie z listopada 2002 z wersją dyrektywy przyjętą przez Parlament Europejski podczas pierwszego czytania

[I. Wprowadzenie] [II. Porównanie projektów] [III. Komentarz]

II. Porównanie projektów

Projekt patentowej grupy roboczej Rady Ministrów Unii Europejskiej z 8 listopada 2002 (PDF) Wersja przyjęta 24 października 2003 przez Parlament Europejski (Wersja porównawcza - PDF, Ostateczny tekst - PDF)

Punkt 7 wprowadzenia : Poprawki 32 i 112

(7) W Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Europejskiej Konwencji Patentowej) podpisanej w Monachium 5 października 1973 i w prawie patentowym krajów członkowskich programy komputerowe tak jak odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne, twory o charakterze estetycznym, plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej, gier i działalności gospodarczej oraz przedstawianie informacji w wyraźny sposób nie są uważane za wynalazki i dlatego zostały wyłączone z możliwości opatentowywania. Ten wyjątek jednakże stosuje się i jest usprawiedliwiony tylko w stopniu w jakim zgłoszenie patentowe lub patent dotyczy tych tworów lub działań jako takich, ponieważ te twory i działania jako takie nie należą do dziedziny techniki. (7) W Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Europejskiej Konwencji Patentowej) podpisanej w Monachium 5 października 1973 i w prawie patentowym krajów członkowskich programy komputerowe tak jak odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne, twory o charakterze estetycznym, plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej, gier i działalności gospodarczej oraz przedstawianie informacji w wyraźny sposób nie są uważane za wynalazki i dlatego zostały wyłączone z możliwości opatentowywania. Zastosowano ten wyjątek, ponieważ te twory i działania nie należą do dziedziny techniki. [Komentarz]

Punkt 7a wprowadzenia

(7a) W związku z tym program komputerowy jako taki, w szczególności w postaci kodu źródłowego, w wersji binarnej lub każdej innej postać, nie może stanowić patentowalnego wynalazku.

Punkt 7a wprowadzenia (nowy) : Poprawka 3

(7a) Celem niniejszej dyrektywy nie jest modyfikacja wskazanej Konwencji, lecz zapobieganie rozbieżnością w interpretacji jej przepisów. [Komentarz]

Punkt 7b wprowadzenia (nowy) : Poprawka 95

(7b) Parlament Europejski wielokrotnie wzywał Europejski Urząd Patentowy do przeglądu jego reguł działania, tak by Urząd był publicznie odpowiedzialny w sprawowaniu swych funkcji. Jest szczególnie pożądane przemyślenie praktyki pobierania prze Urząd opłat za patenty, które udziela, gdyż ta praktyka szkodzi publicznej istocie instytucji. W swojej uchwale z 30.3.2000 odnośnie decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego dotyczącej patentu nr EP 695351 udzielonego 8.12.1999, Parlament wystąpił o przegląd reguł działania Urzędu by był publicznie odpowiedzialny w sprawowaniu swych funkcji. [Komentarz]

Artykuł 1 : Zakres / Cel

1. Niniejsza dyrektywa formułuje zasady patentowalności wynalazków wdrażanych przy pomocy komputera. [Komentarz]

Artykuł 2: Definicje

2. Dla celów tej Dyrektywy mają zastosowanie następujące definicje:

Artykuł 2, punkt (a) : Poprawki 36, 42 i 117

2(a). "wynalazek wdrażany przy pomocy komputera" oznacza wynalazek którego wykonywanie wymaga użycia komputera, sieci komputerowej lub innego programowalnego urządzenia, wynalazek mający jedną lub więcej cech, które są realizowane całkowicie lub częściowo za pomocą programu komputerowego lub programów komputerowych; 2(a). "wynalazek wdrażany przy pomocy komputera" oznacza wynalazek w sensie Europejskiej Konwencji Patentowej wykonywanie którego wymaga użycia komputera, sieci komputerowej lub innego programowalnego urządzenia i mający w swojej realizacji, poza cechami technicznymi które każdy wynalazek musi posiadać, jedną lub więcej cech nietechnicznych, które są realizowane całkowicie lub częściowo przez komputerowy program lub programy; [Komentarz]

Artykuł 2, punkt (b) : Poprawki 107 i 69

2(b). "wkład techniczny" oznacza wkład do stanu wiedzy w dziedzinie techniki, który nie jest oczywisty dla osoby wykwalifikowanej w danej dziedzinie. Wkład techniczny powinien być oceniany przez rozważenie różnicy pomiędzy stanem wiedzy i zakresem zastrzeżenia patentowego rozważanego jako całość, która musi składać się cech technicznych, bez względu czy towarzyszą im cechy nietechniczne czy nie. 2(b). "wkład techniczny", zwany także "wynalazkiem", oznacza wkład do stanu wiedzy w dziedzinie technicznej. Techniczny charakter wkładu jest jednym z czterech wymogów patentowalności. Dodatkowo by zasłużyć na patent wkład techniczny musi być nowy, nieoczywisty i nadawać się do przemysłowego stosowania. Użycie sił natury do sterowania fizycznymi skutkami wykraczające poza cyfrowe przedstawianie informacji jest dziedziną techniki. Wytwarzanie, przemieszczanie, przetwarzanie, dystrybucja i prezentacja informacji nie są dziedzinami techniki, nawet jeśli w tym celu używa się urządzeń technicznych. [Komentarz]

Artykuł 2, punkt (ba) (nowy) : Poprawki 55/rev, 97 i 108

2(ba). "dziedzina techniki" oznacza dziedzinę przemysłowego stosowania wymagającą użycia opanowanych sił natury dla osiągnięcia przewidywalnego skutku. "Techniczny" oznacza "należący do dziedziny techniki". [Komentarz]

Artykuł 2, punkt (bb) (nowy) : Poprawki 38, 44 i 118

2(bb). przez "przemysł" w sensie prawa patentowego rozumie się "zautomatyzowaną produkcję dóbr materialnych" [Komentarz]

Artykuł 3 : Wynalazki wdrażane przy pomocy komputera jako dziedzina techniki
(art. usunięty przez Parlament)

Artykuł 3 : Poprawka 15

- Usunięty -

Artykuł 3a : Przetwarzanie danych i prawo patentowe
(art. wprowadzony przez Parlament)

Artykuł 3a (nowy) : Poprawka 45

3a. Państwa członkowskie zapewnią, że przetwarzanie danych nie będzie uważane za dziedzinę techniki w sensie prawa patentowego, i że innowacje w dziedzinie przetwarzania danych nie są uważane za wynalazki w sensie prawa patentowego. [Komentarz]

Artykuł 4 : Zasady patentowalności

Artykuł 4, paragraf 1 : Poprawka 16

4. By być patentowalnym, wynalazek wdrażany przy pomocy komputera musi być nowy, pociągać za sobą krok wynalazczy i nadawać do przemysłowego stosowania. Warunkiem występowania kroku wynalazczego jest wnoszenie przez wynalazek wdrażany przy pomocy komputera wkładu wynalazczego. 4.1. By być patentowalnym wynalazek wdrażany przy pomocy komputera musi się nadawać do przemysłowego stosowania, być nowym i wymaga kroku wynalazczego. By pociągać za sobą krok wynalazczy wynalazek wdrażany przy pomocy komputera musi wnosić wkład wynalazczy. [Komentarz]

Artykuł 4, paragraf 2 : Poprawka 16

4.2 Państwa członkowskie zapewnią, że wnoszenie wkładu technicznego przez wynalazek wdrażany przy pomocy komputera jest niezbędne dla uznania obecności kroku wynalazczego. [Komentarz]

Artykuł 4, paragraf 3 : Poprawki 16, 100, 57, 99, 110

4.3 Stopień znaczenia wkładu technicznego powinien być oceniany poprzez rozpatrzenie różnicy między wszystkimi technicznymi cechami określającymi zakres zastrzeżenia patentowego jako całość i stanem techniki, niezależnie od tego czy tym cechom towarzyszą cechy nietechniczne. [Komentarz]

Artykuł 4, paragraf 3a : Poprawka 70

4.3a. Dla określenia czy dany wynalazek wdrażany przy pomocy komputera wnosi wkład techniczny należy przeprowadzić następujący test: czy stanowi on nowe objaśnienie o relacjach przyczyno skutkowych w użyciu opanowanych sił natury i ma przemysłowe zastosowanie w ścisłym sensie, zarówno jako metoda jak i skutek. [Komentarz]

Artykuł 4a (nowy) : Wyłączenia z patentowalności

Artykuł 4a (nowy) : Poprawka 17

4a. Nie należy uważać, że wynalazek wdrażany przy pomocy komputera wnosi wkład techniczny jedynie dlatego że wiąże się z użyciem komputera lub innego urządzenia. W następstwie tego, wynalazki używające programów komputerowych, które wdrażają metody biznesowe, matematyczne bądź inne metody, które to wynalazki nie wytwarzają jakiegoś technicznego efektu poza zwykłym fizycznym oddziaływaniem między programem a komputerem, siecią lub innym urządzeniem, w którym jest on uruchomiony, nie mogą być patenotwalne. 4a. Nie należy uważać, że wynalazek wdrażany przy pomocy komputera wnosi wkład techniczny jedynie dlatego że wiąże się z użyciem komputera, sieci, lub innego programowalnego urządzenia. W następstwie tego, wynalazki używające programów komputerowych, które wdrażają metody biznesowe, matematyczne bądź inne metody nie mogą być patentowalne, o ile nie wytwarzają jakiegoś technicznego efektu poza zwykłym fizycznym oddziaływaniem między programem a komputerem, siecią lub innym programowalnym urządzeniem, w którym jest on uruchomiony. [Komentarz]

Artykuł 4b (nowy)

Artykuł 4b (nowy) : Poprawka 60

4b. Państwa członkowskie zapewnią, że rozwiązania problemów technicznych z wykorzystaniem komputera nie będą uważane za patentowalne wynalazki jedynie dlatego, że poprawiają efektywność wykorzystania zasobów w procesie przetwarzania danych.

Artykuł 5 : Formy zastrzeżeń; dalsze warunki

Artykuł 5, paragraf 1 : Poprawki 102 i 111

5.1 Państwa członkowskie zapewnią, że wynalazek wdrażany przy pomocą komputera może być zastrzegany jako produkt, tzn. jako zaprogramowany komputer, zaprogramowana sieć komputerowa bądź inne zaprogramowane urządzenie lub jako proces wykonywany dzięki uruchomionemu oprogramowaniu przez taki komputer, sieć komputerową bądź urządzenie.

5.2 Zastrzeżenie programu komputerowego, zarówno samodzielnie jak i na nośniku jest niedopuszczalne, chyba że taki program, wprowadzony do i wykonany w komputerze, zaprogramowanej sieci komputerowej bądź innym programowalnym urządzeniu prowadzi do realizacji produktu lub procesu zastrzeganego zgodnie z ustępem 1 w tym samym zgłoszeniu patentowym.
5.1. Państwa członkowskie zapewnią, że wynalazki wdrażane przy pomocy komputer mogą być zastrzegane jedynie jako produkty, czyli programowalne urządzenia, lub jako techniczne procesy produkcyjne. [Komentarz]

Artykuł 5, paragraf 1 a (nowy) : Poprawka 72

5.1a. Państwa członkowskie zapewnią, że prawa patentowe udzielone w stosunku do wynalazków wdrażanych przy pomocy komputera zawierają tylko wkład techniczny, który uzasadnia te prawa. Zastrzeganie programu komputerowego, zarówno samodzielnie, jak i na nośniku, jest niedopuszczalne. [Komentarz]

Artykuł 5, paragraf 1 b (nowy) : Poprawki 103 i 119

5.1b. Państwa członkowskie zapewnią, że wytwarzanie, przemieszczanie, przetwarzanie, dystrybucja i publikacja informacji w jakiejkolwiek formie nigdy nie stanowią naruszenia patentu nawet, jeśli w tym celu używano urządzania technicznego. [Komentarz]

Artykuł 5, paragraf 1 c (nowy) : Poprawki 104 i 120

5.1c. Państwa członkowskie zapewnią, że użycie programu komputerowego dla celu, który wykracza poza zakres patentu nie może stanowić bezpośredniego lub pośredniego naruszenia patentu. [Komentarz]

Artykuł 5, paragraf 1 d (nowy) : Poprawki 104 i 120

5.1d. Państwa członkowskie zapewnią, że ilekroć zastrzeżenie patentowe wymienia cechy, z których wynika użycie programu komputerowego, uruchamialny i dobrze udokumentowany przykład wykonania tego programu, nie uwarunkowany restryktywnymi warunkami licencyjnymi, jest publikowany jako część opisu patentowego. [Komentarz]

Artykuł 6 : Związek z Dyrektywą 91/250 EC / Interoperacyjność

Artykuł 6 : Poprawka 19

6. Prawa, które wynikają z patentów udzielonych na wynalazki objęte zakresem tej dyrektywy, nie mają wpływu na działania dopuszczalne na podstawie dyrektywy 91/250/EEC o prawnoautorskiej ochronie programów komputerowych, w szczególności jej regulacji odnośnie dekompilacji i interoperacyjności. 6. Prawa, które wynikają z patentów udzielonych na wynalazki objęte zakresem tej dyrektywy, nie mają wpływu na działania dopuszczalne na podstawie Artykułów 5 i 6 dyrektywy 91/250/EEC o prawnoautorskiej ochronie programów komputerowych, w szczególności jej regulacji odnośnie dekompilacji i interoperacyjności. [Komentarz]

Artykuł 6a (nowy) : Użycie opatentowanych technik

Artykuł 6a (nowy) : Poprawka 76

6a. Państwa członkowskie zapewnią, że ilekroć użycie opatentowanej techniki jest niezbędna dla ważnego celu takiego jak zapewnienie konwersji standardów używanych w dwóch różnych systemach komputerowych lub sieciach tak by zapewnić komunikowanie się i wymianę danych między nimi, takie użycie nie jest uważane za naruszenie patentu. [Komentarz]